March 16, 2022 Darjan

Razumjevanje i liječenje muškog infertiliteta

RAZUMIJEVANJE I LIJEČENJE MUŠKOG INFERTILITETA

Hijaluronska kiselina, poznata i pod nazivom hijaluronan.

ZAŠTO HBA TEST?

Sperm-hyaluronan Binding Assay je dizajniran da omogući procjenu kvaliteta sperme, stepena zrelosti i fertilizacijskog potencijala.

Standardna analiza sperme ima ograničenu mogućnost procjene fertilizacijskog potencijala uzorka. Parametri koji služe kao indikatori uzorka sperme te ne mogu ispitati stanadardnom analizom su

  • Citoplazmatska inkluzija. U zadnjem stadiju maturacije, funkcionalni spermatozoid izbacuje višak citoplazme
  • Spermalna kreatin fosfokinaza. Signifikatne korelacije su dokazane u mnogobrojnim studijama između povišenog nivoa SCP i snižene funkcije muških spolnih ćelija
  • HspA2 Chaperon Protein. Spermatozoidi sa niskom koncentracijom HspA2 imaju veći rizik za hromozomske abnormalije i DNA fragmentacije

Da li se spermatozoidi pravilno vežu za hijaluronan ili ne, može služiti kao važan indikator fertilizacijskog potencijala uzorka. Visoke razine hijaluronanskog vezanja indiciraju da sperma ne sadrži abnormalnu citoplazmatsku inkluziju.

Uloga hijaluronana

Hijaluronan ili hijaluronska kiselina, je vrsta šećera koja se pronalazi u konektivnom, epitelnom i neuralnom tkivu. Hijaluronan je značajna komponenta ćelija koje okružuju jajnu ćeliju tj. kumulusne ćelije. Kumulusne ćelije imaju mngobrojne uloge u sazrijevanju jajne ćelije.

U poslijednjem stadiju sazrijevanja  spermatozoida tj spermatogeneze, spermatozoidi razvijaju mogučnost vezanja za hijaluronan.

Sposobnost vezanja spermatozoida za hijaluronan je reprezentativni indikator zdravlja i zrelosti sperme.

Upravo ova sposobnost vezivanja spermatozoida za hijaluronan kumulusnih ćelija koje okružuju jajne ćelije predstavlja prirodni mehanizam koji omogućava oplodnju sa spermatozoidima koji su zdravi i zreli, u in vivo uslovima.

Način testiranja

Tokom testiranja, uzorak se prikuplja na isti način kao i za konvencijonalnu analizu sperme. Nakon obrade uzorka u embriološkoj laboratoriji, isti se stavlja na specijalna  predmetna stakalca obogaćena sa hijaluronanom. Zreli spermatozoidi će se vezati za hijaluronan što će se moći vidjeti pod mikroskopom, dok nezreli spermatozoidi će ostati nevezani.

Procentualno se izračunava vezani i nevezani spermatozoidi, sto čini HBA rezultat. Rezultat veći od 70% se smatra normalnim, rezultat manji od 70% se smatra abnormalnim.

Klinička signifikantnost HBA testa

Omogućava uvid u razliku između zrele sperme koja ima hijaluronanske receptore i one koja nema. Pomoču  HBA rezultata se može odlučiti koji tretman je najbolji za naše pacijente.

Korelacija izmedju HBA i uspješne trudnoće

Provedena detaljna studija je utvrdila da na svaki 1% povečan HBA rezultat se povećava šansa za trudnoću za 4%.

 

Mr.sc Aida Džanić Baković
Klinički embriolog

Privatna zdravstvena ustanova New Life

Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi su dobro došli. Na sva Vaša pitanja ćemo odgovoriti najkasnije do kraja radnog dana.